הטרדה מינית – חובות מעסיק

הדין הישראלי מגן על עובדים מפני הטרדה מינית, והוא עושה זאת בין היתר באמצעות התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח- 1998. למען הנוחות נכנה אותן כאן "התקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה". תקנות אלו קובעות מה המעסיק חייב לעשות על מנת למנוע הטרדה מינית בעבודה ואיך עליו לטפל בתלונות על הטרדה מינית. תקנות אלו מחייבות את המעסיק וחריגה מהן במקרה של הטרדה מינית או התנכלות בעבודה עשויה לחשוף אותו לתביעה אזרחית. חשוב להכיר את התחום של הטרדה מינית חובות המעסיק על מנת לדעת מהן זכויותיו של העובד בתחום זה ומה חובותיו של המעביד כלפיו.

 

תקנות למניעת הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998 נחקקו על מנת להסדיר את תפקיד המעסיק במניעת הטרדות מיניות וטיפול בתלונות על הטרדה מינית. תפקידו של המעסיק במלחמה נגד הטרדות מיניות חשוב מאד.

המרחב התעסוקתי, בהיותו מרחב אינטימי שבו העובדים מבלים את רוב שעות היום ותלויים בו לשם פרנסתם, עשוי ליצור קרקע פורייה להטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות מצד המעסיק או ממונים מטעמו או להטרדה מינית מצד עמיתים.

החוק אמנם מסדיר את האיסור על הטרדה מינית על כל גווניה, אך למרות זאת הטרדות מיניות, במיוחד נגד נשים, נעשות באופן יומיומי, בוטה ורווח.

החוק והתקנות מגדירים למעסיק את חובותיו במניעת הטרדה מינית בעבודה ובטיפול בתלונות על הטרדות מיניות בעבודה, ובכך הם מספקים כלים למלחמה בתופעה הזו גם במרחבים הרגישים והאינטימיים של מקום העבודה.

התקנות מסדירות את דרך הטיפול בתלונות על הטרדה מינית בעבודה ואת האמצעים שהמעסיק צריך לנקוט על מנת למנוע הטרדה מינית מלכתחילה, לרבות כתיבת תקנון או התאמת התקנון לדוגמה (תלוי במספר העובדים) והבאת התקנון לידיעת העובדים והמנהלים.

תקנות אלו מחייבות את כל המעסיקים, ואי עמידה בהן עשויה לגרור קנסות ואף תביעה על עוולה אזרחית מצד עובדים שעברו הטרדה מינית או התנכלות.

הטרדה מינית חובות מעסיק – פירוט

כאמור, התקנות למניעת הטרדה מינית מטילות על המעסיק שתי חובות מרכזיות – נקיטת אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה וטיפול יעיל וללא דיחוי בתלונות על הטרדה מינית בעבודה.

הטרדה מינית – חובות מעסיק
הטרדה מינית – חובות מעסיק

נקיטת אמצעים למניעת הטרדה מינית

מינוי אחראי

המעסיק מחויב למנות אדם מטעמו כאחראי, שיהיה אמון על מתן הדרכה וייעוץ לעובדיו, על קבלת תלונות, בירור מקרי הטרדה מינית והתנכלות וכתיבת מסקנות והמלצות להמשך טיפול.

החוק דורש, ככל שניתן, למנות אישה כאחראית. על האחראי להיות נגיש לעובדיו, ועל כן במידת הצורך יש למנות יותר מאחראי אחד, כאשר ככל שניתן יש למנות לפחות אישה אחת מבין כל שני אחראים.

על האחראי להתאים לתפקיד רגיש זה – עליו להיות אדם בעל כישורים, ניסיון ויחסי אנוש מתאימים, ובקיאות מספקת בחוקים. על מנת להקל על יצירת הקשר עמו, על המעסיק לדאוג להביא לידיעת כל עובדיו את פרטי האחראי ופרטי יצירת קשר, ולדאוג כי לאחראי יהיו כל התנאים למילוי תפקידו.

מעסיק "קטן" (מעסיק המעסיק פחות מעשרה עובדיו), רשאי למנות את עצמו כאחראי וכל התקנות  לעניין האחראי יחולו עליו.

קביעת תקנון

תקנון הינו מסמך המפרט את המידע וההוראות בנוגע להטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה, ואת מדיניותו של המעסיק בנוגע למלחמה בתופעות אלו.

על התקנון להיות בולט ונגיש לכל העובדים. חובתו של מעסיק שמעסיק מעל ל- 25 לנסח תקנון בעצמו, בעוד מעסיק שמעסיק 25 עובדים ומטה רשאי לפרסם תקנון לדוגמא כפי שמופיע בתקנות.

יידוע העובדים על זכויותיהם

לפי התקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה, המעסיק מחויב ליידע את כל ממוניו ואת כל עובדיו על האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק. עליו להסביר להם את חובות המעסיק למניעה וטיפול במקרים של תלונות על הטרדה מינית.

כמו כן, עליו לדרוש מכל ממונה ומכל עובד להימנע מהטרדה מינית או מהתנכלות כלפי כל אדם אחר במסגרת יחסי העבודה וכן לנקוט בכל אמצעי על מנת למנוע מעשים אלו.

פעולות הדרכה והסברה

המעסיק מחויב לאפשר לעובדיו להשתתף בזמן שעות העבודה בפעולות הדרכה והסברה (כמו כנסים, הרצאות או השתלמויות) שמטרתן למנוע הטרדה מינית והתנכלות, ומתקיימות בתכיפות סבירה ועל ידי ארגון עובדים או ארגון מורשה כהגדרתו בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

מעסיק שמארגן פעילויות הדרכה והסברה בעצמו או באמצעות ארגון עובדים כנ"ל, לא מחויב לאפשר לעובדיו להשתתף בפעילויות חיצוניות.

טיפול במקרים של תלונה על הטרדה מינית או התנכלות

הגשת התלונה

כל עובד או אדם מטעמו רשאי להגיש תלונה על הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה. את תלונה זו עליו להגיש לידי האחראי, בכתב או בעל פה. האחראי נדרש לתעד את התלונה ולהחתים את המתלונן או האדם מטעמו על התלונה על מנת לאשר את תוכנה.

במקרים רגישים במיוחד בהם לאחראי יש נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה, יש להגיש את התלונה לממלא המקום של האחראי. בהיעדר ממלא מקום, ניתן להגיש את התלונה למעסיק.

בירור התלונה

על האחראי לברר את התלונה באופן המהיר והיעיל ביותר. עליו ליידע את המתלונן על אופן הטיפול ולפעול בצורה המכבדת את הצדדים את פרטיותם. במהלך בירור התלונה, על המעסיק להגן על המתלונן  מפני פגיעה בענייני העבודה או פגיעה אחרת במסגרת יחסי העבודה שיש בה כדי לשבש את הבירור.

במידת האפשר על המעסיק להרחיק את הנילון מהמתלונן. יש לקיים בירור גם במקרים בהם המתלונן חזר בו מתלונתו וכן לברר את הנסיבות שגרמו לכך

החלטה על פעולה

לאחר שהמעסיק קיבל את כל המידע הרלוונטי מהאחראי הממונה על בירור התלונה, עליו להחליט עד שבעה ימי עבודה באיזו פעולה הוא נוקט, כאשר האופציות העומדות לפניו הן פתיחה בהליך משמעתי, ניסוח כללי התנהגות חדשים או אי נקיטה בצעד כלשהו.

מעסיק שהתרשל במילוי חובותיו

בתחום של הטרדה מינית חובות מעסיק, חובתו של מעסיק על פי דין היא לפעול לפי התקנות שלעיל. כל סטייה מתקנות אלו, כמו אי קביעת תקנון, אי מינוי אחראי, התנהלות רשלנית בטיפול בתלונה על הטרדה מינית או התנכלות בעבודה – כל אלו עשויות להצמיח עילה לתביעה אזרחית נגד המעסיק מצד עובד שעבר הטרדה מינית או התנכלות.

איך לבחור בעורך דין הנכון

אם אתם חשים שעברתם הטרדה מינית במקום העבודה, אנחנו מזמינים אתכם להתייעצות ללא התחייבות עם עורך הדין דורון ויינרייך. עורך הדין דורון ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, ואינו מייצג את המטרידים בשום מחיר ואף לא את המעסיקים.

בפגישה דיסקרטית ואמפתית עו"ד ויינרייך ישקף בפניכם את המשמעויות החוקיות של המקרה, האם בנוסף לעילה נגד המטריד יש לכם עילה גם נגד המעסיק, מה האסטרטגיה המומלצת ועוד.

כמובן שכן, נושא ההטרדות המיניות מעוגן בחוק הישראלי תחת החוק למניעת הטרדה מינית . החוק כולל מגוון של סעיפים המפרטים מה נחשב כהטרדה מינית, מה העונש הצפוי וכן מסדירים עניינים רבים נוספים. בנוסף לחוק קיימות גם תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעסיק) המסדירות את חובות המעסיק לפעול למניעת הטרדה מינית ולטיפול בבירור תלונות על הטרדה מינית.

ראשית, על המעסיק למנות אחראי על הטרדות מיניות בעבודה על מנת שיהיה מי שיטפל בכך במקרה הצורך. כמו כן, עליו לקבוע תקנון וליידע את כל העובדים בו כך שישתמע באופן חד משמעי שאין מקום להטרדות מיניות במקום העבודה וכן, מה ההליך הצפוי במידה וכן תתרחש.

חובתו של המעסיק למלא את הוראות החוק והתקנות  בהקשר למניעת הטרדה מינית. מעסיק שלא ממלא את חובותיו עשוי להיות אחראי לפיצוי הנפגע ביחד עם מי שהטריד במקום העבודה וכן עשוי לשאת בסנקציות הפליליות הקבועות בחוק

עורך דין שמטפל מטעם הנפגעים במקרה של  הטרדה מינית יהיה זה יוביל את כל המהלכים וילווה את הנפגעים בכל שלב ושלב של התהליך ך. על כן, חשוב לבחור עורך דין שמעבר לכך שהוא מקצוען ובעל נסיון רב בתחום, הוא גם אדם אנושי חם ואמפתי שאתם מרגישים בנוח איתו ומוכנים להפקיד רק בידיו את הטיפול הכל כך רגיש בנושא כל כך חשוב.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.