איך מתנהל בירור תלונה על הטרדה מינית בעבודה

כחלק מהמטרה למנוע הטרדות מיניות ולייעל את הטיפול בהן, כל מעסיק מחויב על פי חוק לפעול לפי תקנות ברורות באשר לבירור תלונות על הטרדות מיניות במקום העבודה. מדובר בהליך יסודי ומעמיק, שמטרתו לאפשר קיום בירור תלונה על הטרדה מינית בעבודה תוך שמירה על בטחונו ומשרתו של המתלונן וכן תוך הגנה מרבית על פרטיותם וכבודם של המתלונן, הנילון והעדים ככל שיש.

חובות המעסיק לטפל בהטרדה מינית בעבודה

התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח – 1998 מפרטות את חובות המעסיק לטפל בהטרדות מיניות והתנכלויות המתרחשות במקום העבודה ואף לנקוט אמצעים מרובים על מנת למנוע אותן.

התקנות מסדירות את כל החובות המוטלות על המעסיק, לרבות חובתו לקבוע תקנון מותאם ולפרסמו במקום בולט ונגיש (מעסיק המעסיק יותר מ 25 עובדים) או לפרסם או למסור את התקנון לדוגמא (מעסיק המעסיק 25 עובדים או פחות), למנות אחראי הממונה על נושא ההטרדות המיניות, וכמובן לטפל במקרים של הטרדה מינית שנעשים במרחב התעסוקתי.

המעסיק מחויב על פי הוראות החוק והתקנות, לטפל בהטרדה מינית או התנכלות בעבודה. הפרת ההוראות הללו או טיפול רשלני בהטרדות מיניות, עשויים לחשוף אותו לתביעה אזרחית וכן לקנסות מצד משרד העבודה.

כאשר מעסיק מקבל תלונה על הטרדה מינית שנעשתה במקום העבודה או חושד כי נעשתה הטרדה מינית שלא דווחה, עליו לפעול לפי התקנות על מנת לברר את פרטי המקרה ולטפל בו בצורה היעילה והמהירה ביותר.

שלבי בירור תלונה על הטרדה מינית בעבודה

בירור על ידי האחראי

מבעוד מועד, על המעסיק למנות אחראי למניעת הטרדה מינית במרחב התעסוקתי. תפקיד האחראי הוא בין היתר לפרסם מידע, לתת ייעוץ הדרכה לעובדים ולבצע בירור על מקרים של הטרדה מינית, על מנת שבסוף יוכל להעביר למעסיק מסקנות והמלצות בנוגע להמשך טיפול בנושא.

החוק קובע כי ככל שניתן, יש למנות אישה לתפקיד. כאשר מדובר במקום עבודה גדול ומרובה עובדים, החוק קובע כי יש למנות יותר מאחראי אחד, אם מתאפשר.

על האחראי להיבחר על בסיס כישוריו, ניסיונו, מעמדו ויחסי האנוש שלו וכן על בסיס בקיאותו בחוק, בתקנות ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצל המעסיק, ולהיות אדם המתאים לפעול בתפקיד כה רגיש שמצריך שמירה גבוהה על דיסקרטיות וכבוד הצדדים.

המעסיק רשאי למנות כאחראי אדם חיצוני שאינו עובד באותו מקום העבודה. כמו כן, המעסיק רשאי למנות את עצמו כאחראי, כל עוד הוא מעסיק פחות מעשרה עובדים.

הליך הגשת תלונה

עובד שמעוניין להגיש תלונה על הטרדה מינית או התנכלות, רשאי לעשות זאת בעצמו או באמצעות אדם מטעמו, בעל פה או בכתב, באמצעות פנייה לאחראי הממונה על מניעת הטרדות מיניות בעבודה.

כאשר האחראי מקבל את התלונה, עליו לתעד אותה ולכתוב את פרטיה ולאחר מכן להחתים את המתלונן או את האדם מטעמו על פרטי התלונה, ולהעביר למתלונן העתק מרישום זה.

כמו כן, על האחראי להעביר למתלונן כל מידע רלוונטי הנוגע לטיפול ובירור התלונה על ההטרדה המינית, כמו אורך הטיפול בתלונה, זכותו להתלונן במשטרה ולהגיש תביעה וכן ביחס להליכים אפשריים שעשויים להתרחש בתום הטיפול בתלונה.

אחראי שיש לו נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה מנוע מלקיים את הבירור. במקרה כזה על האחראי להעביר את בירור התלונה לאחראי אחר או לממלא מקומו ואם אין כאלה אצל המעסיק יתבצע בירור התלונה על ידי המעסיק עצמו.

איך מתנהל בירור תלונה על הטרדה מינית בעבודה
איך מתנהל בירור תלונה על הטרדה מינית בעבודה

הליך הבירור

האחראי מחויב לנהל את ההליך בצורה היעילה והמהירה ביותר, תוך שמירה מרבית על כבודם ופרטיותם של הצדדים.

במהלך הבירור על האחראי לנקוט במספר פעולות על מנת לרדת לשורש העניין בצורה הטובה ביותר. מלבד גביית התלונה מהמתלונן, על האחראי לגבות עדויות מהנילון ומעובדים נוספים, על מנת לאמת את המידע. עליו להתייחס לכל מידע המופיע בתלונתו של המתלונן על מנת לבצע בירור מקיף ויסודי.

הבירור יתנהל גם אם מתנהלים הליכים נוספים במישורים מקבילים, כמו תביעה או חקירה במשטרה. אולם, המעסיק רשאי לעכב את הבירור לנוכח הליכים אלה ובמקרה כזה עליו למסור על כך הודעה בכתב למתלונן ולנילון.

כל עוד לא סיים את הבירור עליו להמשיך להגן על המתלונן, מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה ובין היתר להרחיק את הנילון מהמתלונן ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין.

הגנה על המתלונן במהלך הבירור

האחראי והמעסיק מחויבים להגן על פרטיותם וכבודם של המתלונן, הנילון העדים. האחראי מחייב לקיים את בירור התלונה מבלי לחשוף פרטים שהגיעו אליו במהלך הבירור.

המעסיק יגן על המתלונן במהלך בירור התלונה מכל פגיעה בענייני העבודה או מכל פגיעה אחרת במסגרת יחסי העבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה ובין היתר ככל שניתן המעסיק ירחיק את הנילון מהתלונן באמצעות העברת תפקיד, הוצאתו לחופשה ועוד.

על האחראי להמשיך בבירור גם אם המתלונן חזר בו מתלונתו, ולברר איתו את הסיבה לכך וזאת על מנת לוודא כי המתלונן אינו קורבן ללחץ חיצוני או איומים.

החלטה על המשך טיפול בעקבות סיום בירור תלונה על הטרדה מינית

בתום הבירור, על האחראי למסור למעסיק את ממצאיו ומסקנותיו , יחד עם המלצה להמשך טיפול.

על המעסיק להפעיל את סמכויותיו באשר לאפשרויות אלו:

  1. מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בענייני עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות
  2. פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר משמעת החלות אצל המעסיק לעניין הטרדה מינית או התנכלות
  3. אי נקיטת צעד כלשהו

על המעסיק לכתוב החלטה מנומקת תוך שבעה ימי עבודה, ולהעבירה למתלונן, לנילון ולאחראי. הוא רשאי לשנות את החלטתו בכפוף להעברת הודעה מנומקת נוספת.

בחירה בעורך דין הנכון

במקרה שהיתה הטרדה מינית או התנכלות והמעסיק לא קיים את חובותיו עפ"י התקנות, בנוסף למטריד ולמתנכל, גם המעסיק חשוף לתביעה אזרחית מצד הנפגע. תביעה כזו בכוחה לזכות את הנפגע בפיצויים כספיים גבוהים וכן למצות את הדין עם המטריד או המתנכל וכן עם מעסיק שהתרשל בקיום חובותיו להגן על עובדיו.

לכן, אם אתם חשים שמקום העבודה שלכם אינו מקיים את הוראות התקנות למניעת הטרדה מינית בייחס למניעת הטרדה מינית או התנכלות, מומלץ להיעזר בעורך דין המומחה בתחום על מנת להבין אם מקום העבודה לא פעל כשורה והאם יש לכם עילה לתביעה.

מומלץ לפעול בהקדם על מנת להבין מהם האפיקים החוקיים האפשריים העומדים לרשותכם.

משרד עורך הדין דורון ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, ואינו מייצג בשום מחיר את המטרידים וגם לא את המעסיקים.

הנכם מוזמנים לפנות למשרד עו"ד ויינרייך בהקדם על מנת שיוכל ליידע אתכם על זכויותיכם, ובמידת הצורך להילחם עבורכם על מנת להשיג את הפיצוי המקסימלי המגיע לכם. עוה"ד דורון ויינרייך מקפיד על מתן ייצוג משפטי מקצועי, יסודי בשילוב ייחס אישי והרבה אמפטיה והעצמה.

כל מעסיק חייב עפ"י החוק לפעול למניעת הטרדה מינית במקום העבודה וכן לטפל ביעילות ובמסירות בכל תלונה על הטרדה מינית בהתאם להגדרות הקיימות בחוק ובתקנות.בין היתר, המעסיק נדרש למנות אחראי על נושא ההטרדות המיניות במקום העבודה, לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית, לקיים הסברה והדרכה בנושא מניעת הטרדה מינית ועוד ועוד.

לאחר הגשת תלונה על הטרדה מינית שהתרחשה בעבודה תחילה יתבצע בירור על ידי האחראי למניעת הטרדות מיניות. במהלך הבירור תפקידו של האחראי גם לספק לאדם שהתלונן מידע על ערוצי פעולה אפשריים. לאחר הבירור תפקידו להעביר הלאה למעסיק סיכום והמלצות כיצד להתקדם.

הגשת תלונה בגין הטרדה מינית בעבודה יכול לעשות זאת בכל מיני דרכים וערוצים, בין אם באופן ישיר ובין אם דרך הממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה. כמו כן, יכול לבקש מאדם מטעמו להגיש את התלונה במידה ויבחר.

הליך הבירור חייב להתנהל בצורה יעילה ומהירה על מנת לקדם את הטיפול באירוע. הבירור צריך לרדת לעומקי הפרטים כדי להבין מה באמת קרה וכן, לגבות עדות הן מהמתלונן או המתלוננת והן מגורמים אחרים הקשורים לאירוע. התקנות קובעות שלבים רבים נוספים במהלך הבירור והם מחייבים את המעסיק

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.